Isinalin na Kahilingan sa Balota
Upang makatanggap ng isinalin na balota para sa darating na Setyembre 12, 2023 Espesyal na Halalan sa Espanyol o Tagalog, mangyaring punan at isumite ang form sa ibaba.

Ang mga isinalin na Balota na hinihiling ay ipapadala sa koreo sa pagitan ng ika 14 ng Agosto at ika 5 ng Setyembre.

Kung may mga tanong ka, tumawag lamang sa 707-784-6675
Isinalin na Kahilingan sa Balota


Mga Espanyol
Mga Tagalog
  Please enter the word above in the space below