Solano County Behavioral HealthFor Services: Get Help Now

Service

About

Number

Access Line
Línea de acceso
Line ng Pag-access


For NEW mental health and substance use services
Para NUEVOS servicios de salud mental o uso de substancias
Para sa BAGONG serbisyo sa kalusugan ng isip


(800) 547-0495
or email:
[email protected]
Crisis Stabilization Services
Servicios de Estabilización de Crisis
Mga Serbisyo sa Pagpapatatag ng Crisis


A 24-HOUR acute care unit for individuals in crisis
Centro de cuidados intensivos para personas en crisis LAS 24 HORAS
Isang 24 na oras na pasilidad para sa mga indibidwal na nasa krisis


(707) 428-1131
Mobile Crisis
Crisis Móvil
Mobile Crisis

Support with mental health crisis in the community 24 hours daily
Apoyo con crisis de salud mental en la comunidad 24 horas diarias
Suporta sa krisis sa kalusugan ng kaisipan sa komunidad 24 oras araw araw

(707) 806-0866
or 911

Substance Use Services only
Servicios para el uso de sustancias solamente
Mga serbisyo para sa paggamit ng sangkap
MEDI-CAL MEMBERS: please call Carelon Access Line
MIEMBROS DE MEDI-CAL: por favor llame a Carelon Access Line
Mga Miyembro ng MEDI-CAL: mangyaring tawagan ang Carelon Access Line
(855) 765-9703


For Support: Warmlines

Organization

Number

Contra Costa 24/7 Crisis Center(warmline serving Solano)
Call 988 or 800-273-8255 or Text ‘HOPE’ to 20121
CA Peer Run Warmline 
Text or call 1-855-845-7415 or chat
NAMI Solano Resource Line and NAMI CA Helpline
(707) 422-7792 or Text 'NAMI' to 741-741 or 1-800-950-NAMI (6264)
CalHOPE Warmline
Chat or call (833) 317- HOPE (4673)
24/7 Suicide & Crisis LifeLine
Text or call 988 or chat
SafeQuest Solano 24/7 CONFIDENTIAL Crisis Line
(866) 487-7233
24/7 Domestic Violence Hotline
(800) 799-7233
VEST Solano Victims Empowerment Support Team
Call or text (707)247-5521
Trevor Project for LGBTQ young people
Text 'start' to 678-678 or call 1-866-488-7386
Veterans Crisis Line
1-800-273-8255 Press "1" or Text 838255 or chat


For Other Information

For all non-urgent inquiries contact the Administration Line. Response time is approximately 24 - 48 hours

Para preguntas no urgentes, llame a Administración. El tiempo de respuesta es de aproximadamente 24 a 48 horas.

Upang makipag-ugnay sa amin para sa mga hindi kagyat na katanungan, tawagan ang Pangangasiwaan. Ang oras ng pagtugon ay humigit-kumulang na 24 - 48 na oras


Solano Connex
For more information about Solano Connex visit their website: https://solanoconnex.org/

Truecare Promoter Roadmap


Stay Informed

 
Behavioral Health Advisory Board

Behavioral Health Events

 

Follow Us on Social Media @SolanoCountyBH

Facebook | Instagram | Vimeo

Join Our Team

BH Administration Line: (707) 784-8320 | [email protected]

PIO / Media inquiries: email [email protected]