Isinalin ang Kahilingan ng Balota

Upang makatanggap ng isang isinaling balota para sa darating na Setyembre 14, 2021 California Gubernatorial Election sa alinman sa Espanyol o Tagalog, mangyaring punan at isumite ang form sa ibaba.

Ang naisalin na mga Balot na hiniling ay ipapadala sa koreo sa pagitan ng Agosto 16 at Setyembre 7.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tumawag sa 707-784-6675.

Isinalin na Kahilingan sa Balota


Mga Espanyol
Mga Tagalog
  Please enter the word above in the space below